Gescheiden ouders krijgen dit jaar met een grote verandering te maken, zijn de afschaffing van de aftrekpost voor het levensonderhoud voor kinderen. Ook de alleenstaande ouderkorting is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders verhoogd. Volgens het Nibud is het dan voor gescheiden ouders noodzakelijk de afspraken te herzien aangezien de alimentatiebetaler mogelijk minder gaat betalen, maar de alimentatieontvanger ook minder zal ontvangen. Voor alleenstaande ouders is immers het bedrag aan kindgebonden budget verhoogd met maximaal 3500 euro als compensatie voor het verdwijnen van de alleenstaande ouderkorting. Dit kan dan een nadelige invloed hebben op de hoogte van het alimentatiebedrag dat ontvangen wordt. De vervallen aftrekpost Aftrek Levensonderhoud Kinderen voor ouders met kinderen jonger dan 21 jaar, zorgt ervoor dat die ouders minder belasting hoeven te betalen. Hierbij is bij de vaststelling van de alimentatie rekening gehouden.